๒๕๕๘-๑๐-๒๑

จินตวิศวองค์กร : The New Corporate Garage
                      

                                  
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
         Line ID: thailand081       

                 

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ร่วมเขียน